00:25, 14 | 05 | 2021

OpenSSL shortcuts

OpenSSL, certificaten, sleutels, Apache

ActieCommand line
Genereren van een PEM gecodeerde private key met een modulus van <keysize>. Optioneel -des3 argument om de sleutel te beveiligen. Permissies van een niet beveiligde sleutel dienen 0400 te zijn!openssl genrsa [-des3] -out my.key <keysize>
Vervaardigen van een X509 certificaat met een duur van <duration> dagen voor sleutel my.key.
openssl req -new -x509 -days <duration> -key my.key -out my.crt
 
Aanmaken van een Certificate Signing Request voor sleutel server.keyopenssl req -new -key server.key -out server.csr  -subj '/C=NL/ST=ZH/L=Rdam/CN=www.yourserver.com'
Tekenen van een Certificate Signing Request

openssl x509 -req -in server.csr -out server.crt -sha1 -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -days 3650

  
Opvragen details van een certificaat; -text voor een complete dumpopenssl x509 -noout -in cert.crt [ -issuer|-subject|-dates|-hash-fingerprint|-text]
 
Certificaten conversiesopenssl pkcs12 -in mycert.p12 -out mycert.pem -nodes
 

openssl x509 –in input.crt –inform [PEM|DES] –out output.crt –outform [PEM|DER]

openssl rsa –in input.key –inform [PEM|DES] –out output.key –outform [PEM|DER]

Exporteren van een certificaat naar .p12 format, gebruikt als "persoonlijke sleutel" (IE)openssl pkcs12 -export -in private.crt -inkey private.key -name "My private cert" -out my.p12
Inzien persoonlijke sleutelopenssl pkcs12 -in CertName.p12

 

Keystore

Maken + importeren .p12 certificaatkeytool -importkeystore -srckeystore <filename>.p12
-destkeystore clientKeyStore.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype jks
-srcstorepass <pass1> -deststorepass <p12 passw> -srcalias "<alias>"
-destalias "<alias2>" -srckeypass <pass1> -destkeypass <pass2>
 
 keytool -importcert -alias <alias> -file ?.crt -keystore serverTrustStore.jks
  

 

Remote support
Login Form